Stadgar

 

1.       Föreningens namn, hemort och språk

Föreningens namn är Borgå Rotaryklubb-Porvoon Rotaryklubi rf och dess hemort är Borgå stad. I dessa stadgar kallas föreningen klubb.

Klubben är tvåspråkig, men vid dess möten kan även andra språk användas.

2.       Klubbens syfte och verksamhetsformer

Klubbens syfte är, att verka för idealet att tjäna medmänniskan och inspirera sina medlemmar, samt uppmuntra dem att leva upp till dessa ideal i sitt privatliv, yrkesliv, samhälleliga verksamhet och internationella kontakter, samt arbeta för humanitär och kulturell verksamhet

För att nå sina syften anordnar klubben möten, föredrags- och diskussionstillfällen, seminarier, fest- och motsvarande tillfällen samt upprätthåller kontakten med Suomen Rotary – Finlands Rotary ry. benämnd förening, rotarydistriktet, övriga rotaryklubbar överallt i världen, samt sin centralorganisation benämnd Rotary International och dess regionala organisationer.

Klubben medverkar i humanitära biståndsprojekt både i sitt hemland och utomlands i samarbete med rotaryrörelsen, -distriktet och/eller en annan rotaryklubb, eller ensam.

Klubben kan delta i det internationella ungdomsutbytet genom att skicka eller ta emot utbyteselever, anordna sommarläger för unga samt dela ut utbildningsstipendier och resebidrag.

Rotaryklubben verkar med allmännyttigt syfte. Klubben kan ta emot gåvor och testamenten samt med vederbörligt tillstånd arrangera penninginsamlingar, lotterier, fester samt utöva publikationsverksamhet och motsvarande verksamhet, som omedelbart gynnar sådana syften, som i dessa stadgar har bestämts.

Klubben kan äga och inneha sådan fast och lös egendom som är behövlig för uppnåendet av dess syfte.

Klubbens syfte är inte att vinna ekonomisk fördel eller få inkomster för sina medlemmar och den strävar inte till att påverka statliga angelägenheter.

3.       Medlemskap i Rotary International

Klubben är medlem i Rotary International (RI) och betalar dess stipulerade medlemsavgifter.

Klubben följer i Finland gällande lag samt Rotary Internationals internationella stadgar, anvisningar och bestämmelser i den utsträckning de inte strider mot Finlands lag.

 

4.       Medlemskap i Rotary Internationalin Rotarypiiri 1420 – Rotary Internationals Rotarydistrikt 1420 ry

Klubben är medlem i Rotary Internationalin Rotarypiiri1420 – Rotary Internationals Rotarydistrikt 1420 ry och betalar till det stipulerade medlemsavgifter.

 

5.       Klubbens räkenskaps- och verksamhetsperiod

Klubbens räkenskaps- och verksamhetsperiod är ett rotaryår, som börjar den 1 juli och slutar den 30 juni. Klubben har två valda verksamhetsgranskare och en suppleant.

Bokslut och av styrelsen uppgjord verksamhetsberättelse ges till verksamhetsgranskarna senast en månad före föreningens stadgeenliga höstmöte. Verksamhetsgranskarna bör ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före föreningens stadgeenliga höstmöte.

6.       Medlemskap i klubben

Klubben kallar på förslag av medlemmarna till aktiva medlemmar personer som representerar olika yrkesområden, är myndiga och har gott anseende. Aktiva medlemmar skall betala klubbens anslutnings- och medlemsavgifter, vilka fastställts av det stadgeenliga vårmötet.

Klubben kan kalla hedersmedlemmar, vilka varken har rösträtt på klubbens möten eller skyldighet att betala medlemsavgifter. Till hedersmedlem kan kallas någon av klubbens medlemmar eller någon utomstående person. Om en aktiv medlem i klubben kallas till den egna klubbens hedersmedlem, så avsäger sig denna vid godkännande av kallelsen sitt aktiva medlemskap samt sin rösträtt vid klubbens möte.

Valprocessen för medlemskap definieras i Rotary Internationals stadgar. Klubbens styrelse godkänner medlemmarna.

Medlemmen bör delta i klubbens regelbundna veckomöten.

En aktiv medlem kan uteslutas genom beslut av styrelsen, då tillräckliga skäl därtill föreligger. Som till räckliga skäl räknas bland annat upprepade försummelser att betala medlemsavgifter, fortsatta frånvaron från klubbens veckomöten eller om medlemmen inte längre fyller kraven på gott anseende. Medlemmen bör ges möjlighet att ge förklaring i saken. Medlemmen har rätt att inom en månad efter det att information om styrelsens beslut erhållits låta klubbens möte avgöra frågan om uteslutning, utom då orsaken till uteslutningen är underlåtelse att betala medlemsavgift.

7.       Klubbens styrelse

Klubbens angelägenheter sköts av en styrelse, som valts av ett stadgeenligt höstmöte för en verksamhetsperiod i sänder, som börjar den 1 juli påföljande år. Till styrelsens grunduppsättning hör:

–     ordförande, som kallas president

–     viceordförande, som kallas vicepresident

–     tillträdande president

–     förutvarande president

–     sekreterare

–     skattmästare

Till styrelsen kan ytterligare väljas högst fyra (4) medlemmar.

Till styrelsemöten kan dessutom kallas experter på ärenden, som skall behandlas. Styrelsen är beslutförd, då majoriteten av dess medlemmar är på plats.

Klubbens namn tecknas av dess ordförande (president) ensam eller av två styrelsemedlemmar tillsammans.

8.       Klubbens stadgeenliga möten

Klubbens stadgeenliga möten är höstmötet (årsmöte), som skall hållas före slutet av oktober och vårmötet (klubbsamråd), som skall hållas före slutet av maj.

Klubbens styrelse kan i enlighet med föreningslagen sammankalla extra möten.

Varje aktiv medlem har en röst under mötena. Om rösterna faller jämt så avgör ordförandens röst, i personval avgör lotten.

I personval används för tillfället överenskommet röstsätt, öppen omröstning eller sluten omröstning.

Vid höstmötet behandlas och beslutes följande ärenden:

–     Verksamhetsberättelsen för föregående verksamhetsperiod

–     Bokslut för den föregående verksamhetsperioden

–     Verksamhetsgranskningsberättelsen för den föregående verksamhetsperioden

–     Fastställande av bokslut och beviljandet av ansvarsfrihet

–     Fastställs, att i den sittande styrelsen varande tillträdande presidenten blir president för nästa verksamhetsperiod och ordförande för klubbens styrelse. Den sittande presidenten verkar som förutvarande president i den kommande periodens styrelse.

–     Väljs viceordförande, sekreterare, skattmästare och övriga i punkt 7 nämnda styrelsemedlemmar för nästa verksamhetsperiod

–     Val av två verksamhetsgranskare och en suppleant för nästa verksamhetsperiod

–     Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Vid vårmötet behandlas och beslutes följande ärenden:

–     Verksamhetsplanen för nästa verksamhetsperiod

–     Anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för nästa verksamhetsperiod

–     Budgeten godkänns

–     För nästa verksamhetsperiod behövliga kommittéer utses jämte ordföranden. Varje ordförande utnämner skilt sina kommittéers medlemmar, som styrelsen fastställer före början av nästa verksamhetsperiod

–     Övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

9.       Sammankallning av klubbens möten

Klubben sammankommer i enlighet med årsprogrammet varje vecka till s.k. veckomöten.  Om tidpunkten för de stadgeenliga mötena skiljer sig från de i årsprogrammet angivna tidpunkterna, skall alla medlemmar informeras om detta minst tio dagar före mötet. Om ändringar i tidpunkterna informeras medlemmarna via klubbens webbsidor, e-post eller textmeddelanden. Extra möten sammankallas på samma tid och samma sätt

10.     Klubbens verksamhetsdirektiv

Klubben fastställer åt sig separata verksamhetsdirektiv, där i detalj redogörs för klubbens interna verksamhetsformer och i klubbens verksamhet använda procedurer i enlighet med den internationella rotaryrörelsens världsomfattande principer.

 

11.    Ändring av stadgar

Dessa stadgar kan ändras på ett stadgeenligt möte i klubben, om två tredjedelar (⅔) av de närvarande medlemmarna omfattar ändringen.

Man kan inte göra ändringar, som strider mot Rotary Internationals stadgar eller Finlands föreningslag.

12.     Klubben upplöses eller avslutas

Ifall klubben upplöses, skall dess medel användas på sätt, som besluts vid upplösningsmötet, med beaktande av Rotarys ideal i Finland. Ifall klubben blir avslutad används klubbens medel till samma ändamål.